Przejdź do treści

Szukaj

Koszyk

Nazwa Cena Ilość Product image
 • :

Wartośc:
Dostawa jest wyliczana w rozliczeniu
Koszyk jest pusty

Polityka prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowychMISS TI UNIVERSE SP. Z O. O.  z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bojemskiego 25, 42 - 202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000864585, posiadająca NIP: 6762586651 oraz REGON: 387278942. dalej również „Administrator”.
 2. Polityka - niniejsza polityka prywatności.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Regulamin – warunki i zasady dokonywania zakupów Produktów lub zamawiania Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ou7side dostępnego pod adresem: www.miss-ti.com , tym prawa i obowiązki Sprzedawcy (Administratora) oraz Klienta zawieranych w związku z powyższym Umów sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą korespondencji e-mail: shop@miss-ti.com

ZASADY, CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator ma prawo udostępniać Dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. W związku z realizacją usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Administrator ma prawo do przekazywania Danych osobowych Klientów w szczególności podwykonawcom, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu szeregu usług na rzecz Klienta oraz realizacji Zamówień Produktów oraz Usług. W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 4. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką,
 • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności złożenia Zamówienia za pośrednictwem wypełnienia Formularza Zamówienia, skierowania zapytania do Administratora (Usługodawcy/Sprzedawcy) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, korzystania z usługi Newsletter,
 1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Administrator nie udostępnia Danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. W przypadku przetwarzania danych, które Użytkownicy wskazują w Formularzu Zamówienia oraz Formularzu Kontaktowym – cele przetwarzania związane są:
 • z zapewnieniem dostępu Klientom do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w celu należytego świadczenia usług przez Administratora oraz z zawarciem oraz realizacją Umowy o dostarczenie Produktu, Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy świadczenia usług konsultacji online oraz dokonaniem rozliczeń podatkowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowej – na podstawie:
  • umowy zawartej z Klientami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na skutek złożenia oraz opłacenia Zamówienia, zgodnie z Regulaminem, której wykonanie uzasadnia przetwarzanie Danych osobowych Klientów w celu zawarcia oraz realizacji Umowy;
  • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest m.in. kontakt z Klientem związany z należytą realizacją złożonego Zamówienia Produktu lub Usługi oraz zawartej Umowy, badanie oraz analiza jakości świadczonych usług w celu ich poprawy oraz rozwoju funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie Danych osobowych Klientów jest niezbędne do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia dokumentacji księgowej, które to obowiązki wynikają z przepisów prawnych;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług przez Administratora - podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 • z realizacją działań marketingowych oraz promocyjnych świadczonych usług przez Administratora, które mogą polegać m.in. na przesyłaniu Klientom treści marketingowych dostosowanych do ich preferencji lub odpowiadających ich zainteresowaniom, kierowaniu wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe, a także innych działaniach związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Klienta (art. 6 ust.1 lit. a RODO), oraz uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego prowadzenia działań marketingowych swoich usług na rzecz Klientów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klientom przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Klientowi zgłaszającemu żądanie kopię przetwarzanych danych dotyczących Klienta;
  3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Klient może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Klient wyraził zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje Klientowi na jego żądanie, dane przez niego dostarczone, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Klient może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Klient może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Klient ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Klient może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Żądanie dotyczące realizacji praw Klientów związanych z Danymi osobowymi można zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@miss-ti.com
 3. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Klienta na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do niego o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Klienta o przyczynach tego działania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy pomiędzy Klientem a Administratorem – dane przetwarzane są do momentu jej rozwiązania, z zastrzeżeniem, iż Administrator może przechowywać dane Klientów przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jeżeli Klient wycofa zgodę, sprzeciwi się przetwarzaniu Danych osobowych, dane te zostaną zablokowane, a ich przetwarzanie zostanie wstrzymane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wycofania zgody, Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi jak i skierowanych w stosunku do nich.
 5. Administrator może przechowywać dane Klientów przez dłuższy okres, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania z witryny Sklepu Internetowego oraz jego podstron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne. Klientowi zostaje wyświetlona informacja odnośnie stosowania plików cookies podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu Internetowego. Klient może m.in. zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient Sklepu Internetowego korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a tym samym jakość świadczonych usług.
 1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są m.in. pliki cookies sesyjne (usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej), pliki cookies trwałe (umożliwiające rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę Sklepu Internetowego), pliki cookies własne (odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora) oraz pliki cookies podmiotów trzecich (odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich).
 2. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych - jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i zainstalowanego oprogramowania. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania sieci Internet. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
 3. Administrator korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej "Google") służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies. Dane generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 5. Korzystanie z witryny Sklepu Internetowego oznacza zgodę Klienta na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google Analytics". Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient zgadza się na przetwarzanie przez Google jego danych zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.
 6. Klient może zrezygnować z wykorzystywania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny Sklepu Internetowego może okazać się niemożliwe, w szczególności złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.